TÄRKEIMMÄT OIKEUDETMATKAEHDOT

Direktiivin (EU) 2015/2302 mukaiset tärkeimmät oikeudet

– Matkustajat saavat kaikki olennaiset tiedot matkapaketista ennen matkapakettisopimuksen tekemistä.

– Vähintään yksi elinkeinonharjoittaja vastaa aina kaikkien sopimukseen sisältyvien matkapalvelujen asianmukaisesta suorittamisesta.

– Matkustajille annetaan hätäpuhelinnumero tai tiedot yhteyspisteestä, jonka kautta he voivat saada yhteyden matkanjärjestäjään tai matkanvälittäjään.

– Matkustajat voivat luovuttaa matkapakettisopimukseen perustuvat oikeutensa toiselle henkilölle ilmoitettuaan tästä riittävän ajoissa ja mahdollisesti lisämaksua vastaan.

– Matkapaketin hintaa voidaan nostaa ainoastaan, jos tietyt kustannukset (esimerkiksi polttoaineen hinta) nousevat ja vain jos tästä on nimenomaisesti määrätty sopimuksessa, eikä missään tapauksessa myöhemmin kuin 20 päivää ennen matkapaketin alkamista. Jos hinnankorotus ylittää 8 prosenttia matkapaketin hinnasta, matkustaja voi peruuttaa sopimuksen. Jos matkanjärjestäjä varaa itselleen oikeuden hinnankorotukseen, matkustajalla on oikeus hinnanalennukseen, jos asianomaiset kustannukset laskevat.

– Matkustajat voivat peruuttaa sopimuksen suorittamatta peruutusmaksua ja saada takaisin kaikki maksut, jos jokin muu matkapaketin pääominaisuuksista kuin hinta muuttuu merkittävästi. Jos matkapaketista vastaava elinkeinonharjoittaja peruuttaa matkapaketin ennen matkapaketin alkamista, matkustajilla on oikeus maksujen palautukseen ja tarvittaessa korvaukseen.

– Matkustajat voivat ennen matkapaketin alkamista peruuttaa sopimuksen peruutusmaksua suorittamatta poikkeuksellisissa olosuhteissa, esimerkiksi jos matkakohteessa on vakavia turvallisuusongelmia, jotka todennäköisesti vaikuttavat matkapakettiin.

– Lisäksi matkustajat voivat milloin hyvänsä ennen matkapaketin alkamista peruuttaa sopimuksen asianmukaista ja perusteltua peruutusmaksua vastaan.

– Jos matkapaketin merkittäviä osia ei voida matkapaketin alkamisen jälkeen toteuttaa sovitulla tavalla, on matkustajalle tarjottava vaihtoehtoisia matkajärjestelyjä ilman lisämaksua. Matkustajat voivat purkaa sopimuksen suorittamatta peruutusmaksua, jos palveluja ei tarjota sopimuksen mukaisesti ja tämä vaikuttaa matkapaketin toteutumiseen merkittävästi eikä matkanjärjestäjä korjaa ongelmaa.

– Matkustajilla on oikeus myös hinnanalennukseen ja/tai vahingonkorvaukseen, jos matkapalveluja ei toteuteta tai ne toteutetaan virheellisesti.

– Matkanjärjestäjän on annettava apua, jos matkustaja on vaikeuksissa.

– Jos matkanjärjestäjästä tai, joissakin jäsenvaltioissa, matkanvälittäjästä tulee maksukyvytön, suoritetut maksut palautetaan. Jos matkanjärjestäjästä tai tapauksen mukaan matkanvälittäjästä tulee maksukyvytön matkapaketin alkamisen jälkeen ja jos matkapakettiin sisältyy kuljetus, matkustajien paluukuljetus taataan. Lakeuden Matkat Oy on hankkinut maksukyvyttömyyssuojan, jota hallinnoi Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Matkustajat voivat ottaa yhteyttä Kilpailu- ja kuluttajavirastoon (Lintulahdenkuja 2, 00530 Helsinki, kirjaamo@kkv.fi, puh. 029 505 3000), jos palveluja kieltäydytään suorittamasta Lakeuden Matkat OY:n maksukyvyttömyyden vuoksi.

Direktiivi (EU) 2015/2302 sellaisena kuin se on saatettuna osaksi kansallista lainsäädäntöä https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

Matkaa varatessa ja hintoja vertaillessa kannattaa kiinnittää huomiota muutos- ja peruutusehtoihin. Omatoimisesti eri kanavista varatuissa matkan osissa ei ole Yleisten matkapakettiehtojen tarkoittamaa kuluttajansuojaa. Sen sijaan Yleisten matkapakettiehtojen mukaisessa matkassa matkustajalla on vahva turva silloin kun kaikki ei sujukaan suunnitelmien mukaan.

Matkapörssin pakettimatkoissa noudatetaan Yleisiä matkapakettiehtoja sekä Matkapörssin lisä- ja erityisehtoja.
Sinulle tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu matkapaketti.Näin ollen sinuun sovelletaan kaikkia matkapaketteja koskevia EU-oikeuksia. Yritys Lakeuden Matkat Oy on täysin vastuussa koko matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta. Lisäksi yritys Lakeuden Matkat Oy on hankkinut lainsäädännössä edellytetyn suojan palauttaakseen maksusi ja, jos kuljetus sisältyy matkapakettiin, turvatakseen paluukuljetuksesi siltä varalta, että yrityksestä tulee maksukyvytön.*
Lue lisää asetuksesta 2017/2302
* Koskee matkapaketteja, ei koske, jos varauksessa pelkät lennot

Erityyppisillä matkoilla on erilaiset ehdot. Esimerkiksi pelkät lennot tai pelkkä majoitusvaraus eivät muodosta Yleisten matkapakettiehtojen mukaista matkapakettia.


MATKAEHDOT

Lakeuden Matkat Oy käyttää markkinointinimiä Easyloma ja Matkapörssi, joiden nimissä myytyjä matkoja koskevat lisä- ja erityisehdot on merkitty dokumenttiin kursiivilla. Näitä lisä- ja erityisehtoja sovelletaan 12.12.2019 alkaen tehtyihin sopimuksiin. Jatkossa puhuttaessa Lakeuden Matkojen verkkosivustosta tarkoitetaan sitä sivustoa, josta matka on varattu: easyloma.fi / matkaporssi.fi.

Matkapörssin kaikki matkat toteutetaan REITTILENNOIN.
Easyloman matkat toteutetaan LOMALENNOIN/TILAUSLENNOIN, jos muuta ei mainita kyseisen matkan kohdalla.

Lisä- ja erityisehtoja päivitetään ajoittain, joten suosittelemme, että matkustaja tulostaa tai tallentaa itselleen omaa matkaansa koskevat ehdot varauksen teon yhteydessä.

Palveluhinnasto
Tietosuoja: henkilötietojen käsittelyperiaatteet voit lukea täältä.
Pelkkien hotellivarausten ehdot


Nämä sopimusehdot ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat. Yleisiä matkapakettiehtoja sovelletaan 1.7.2018 alkaen tehtyihin sopimuksiin. Ehdot on laadittu ottaen huomioon matkapaketteja ja yhdistettyjä matkajärjestelyjä koskevan direktiivin (EU 2015/2302) ja matkapalveluyhdistelmistä annetun lain (901/2017, www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901) pakottavat säännökset.

Sisällys

 1. Soveltamisala.
  1.1. Yleiset matkapakettiehdot.
  1.2. Lisäehdot.
  1.3. Erityisehdot.
 2. Matkapakettisopimus ja vastuu sopimuksen toteuttamisesta.
  2.1. Vastuu sopimuksen toteuttamisesta.
  2.2. Sopimuksen sisältö.
  2.3. Matkustusasiakirjat ja matkavakuutus.
  2.4. Matkakohteen mahdolliset turvallisuusriskit.
  2.5. Avustamisvelvollisuus.
  2.6. Matkustajan velvollisuudet ja vastuu.
 3. Sopimuksen syntyminen ja hinnan maksaminen.
 4. Matkustajan oikeus peruuttaa matka ennen matkan alkamista.
 5. Matkustajan oikeus peruuttaa matka matkanjärjestäjän tekemien muutosten tai matkakohteen olojen vuoksi ennen matkan alkamista.
 6. Matkustajan oikeus keskeyttää matka ja purkaa sopimus matkan aikana.
 7. Matkustajan oikeus muuttaa sopimusta ja luovuttaa se toiselle.
 8. Hinnanmuutokset.
 9. Matkanjärjestäjän tekemät muutokset matkapakettisopimukseen.
 10. Matkanjärjestäjän oikeus peruuttaa ja keskeyttää matka.
 11. Matkanjärjestäjän oikeus purkaa sopimus.
 12. Virhe ja virheilmoitus.
 13. Virheen korjaus.
 14. Vaihtoehtoisten palvelujen tarjoaminen matkan aikana.
 15. Hinnanalennus.
 16. Vahingonkorvaus.
 17. Varausvirheet.
 18. Muun lainsäädännön nojalla saadun korvauksen vähentäminen.
 19. Korvausvaatimukset.
 20. Riita-asiat.

1. Soveltamisala

1.1. Yleiset matkapakettiehdot

Näitä sopimusehtoja sovelletaan sellaisiin vähintään 24 tuntia kestäviin tai yöpymisen sisältäviin matkapaketteihin, jotka on hankittu pääasiassa yksityiseen tarkoitukseen, ja joihin sisältyy vähintään kaksi seuraavista palveluista; 1) kuljetus, 2) majoitus, 3) auton tai matkapalveluyhdistelmistä annetun lain 2 § 3 kohdassa mainitun muun moottoriajoneuvon, kuten A-luokan ajokorttia vaativan moottoripyörän tai vähintään nelipyöräisen, omalla käyttövoimallaan kulkevan ajoneuvon, jonka rakenteellinen nopeus on yli 25km/h, vuokraus tai jokin edellä mainituista yhdessä 4) muun olennaisen matkailupalvelun kanssa edellytyksellä, että kokonaisuus myydään tai tarjotaan myytäväksi Suomessa. Majoitukseksi katsotaan myös muutaman viikon majoitus esim. perheessä kielikurssin yhteydessä, ei kuitenkaan pitkäkestoisen vaihto-oppilasmatkan yhteydessä.

Pelkkä lento -varaus Lakeuden Matkojen lomalennolla tai reittilentona
Huomaa, että pelkkä lento -varaus ei ole direktiivin ja lain tarkoittama matkapaketti, eikä siihen sovelleta Yleisiä matkapakettiehtoja lukuun ottamatta kohtia 2.2., 2.3., 2.6., 3, 4.1., 4.3., 7, 8, 9, 10, 11 ja 20. Pelkkä lento -varauksiin sovelletaan myös Montrealin yleissopimusta, muita kuljetusoikeudellisia sääntöjä ja sopimuksia sekä lentoyhtiön omia sääntöjä. Montrealin yleissopimuksen mukainen rahdinkuljettajan vastuu kohdistuu operoivaan lentoyhtiöön.
Pelkkiä lentoja ja yhdensuuntaisia lentoja on myynnissä rajoitetusti ja niitä myydään vain osaan matkakohteista.

Matka Suomen ulkopuolella
Lakeuden Matkat varaa seuraavat oikeudet, mikäli varatun matkan lähtöpaikka ja kohde ovat molemmat Suomen ulkopuolella:
– oikeus vaatia lisävahvistus varaajan tai matkustajan henkilöllisyydestä tai asuinpaikasta
– oikeus olla vahvistamatta matkavarausta ja/tai kirjoittamatta lentolippuja

1.2. Lisäehdot

Matkanjärjestäjällä on oikeus täydentää ja täsmentää yleisiä matkapakettiehtoja lisäehdoilla, jotka eivät saa olla matkustajan vahingoksi ristiriidassa näiden yleisten ehtojen kanssa.

1.3. Erityisehdot

Matkanjärjestäjällä on oikeus käyttää näistä sopimusehdoista poikkeavia erityisehtoja, jos erityisehtojen käyttö on perusteltavissa matkan erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien poikkeuksellisten määräysten (kuten reittilentojen varaus- ja myyntiehdot), matkan erityisluonteesta johtuvien poikkeuksellisten majoitusehtojen tai matkakohteen erityisolojen vuoksi. Erityisehdot eivät saa olla matkustajan vahingoksi ristiriidassa matkapalveluyhdistelmistä annetun lain kanssa.

Matkanjärjestäjän, joka soveltaa peruutustapauksissa erityisehtoja ja veloittaa niiden perusteella matkustajalta todelliset peruutuskulut, on matkustajan pyynnöstä esitettävä selvitys siitä, miten ne kohdentuvat matkan eri osiin.

Ryhmäehdot
Ryhmäksi katsotaan seurue, jonka jäsenet lähtevät yhteisillä järjestelyillä samalle matkalle samana päivänä. Ryhmän minimikokovaatimukset ja ryhmämatkoihin sovellettavat erilliset ryhmämyyntiehdot ovat ryhmäkohtaisia ja ne toimitetaan kunkin ryhmän varausvahvistuksen mukana asiakkaalle.

2. Matkapakettisopimus ja vastuu sopimuksen toteuttamisesta

2.1. Vastuu sopimuksen toteuttamisesta

Matkanjärjestäjä vastaa matkustajalle siitä, että matkapaketti on sopimuksen mukainen. Vastuu koskee myös matkanjärjestäjän sopimuksen täyttämiseksi käyttämien elinkeinonharjoittajien suorituksia (esimerkiksi kuljetusyhtiöt ja hotellit).

Matkanvälittäjä vastaa matkustajalle antamistaantiedoista ja sopimuksen täyttämisestä samalla tavoin kuin matkanjärjestäjä, jos matkanjärjestäjä on sijoittautunut Euroopan talousalueen ulkopuolelle ja jos matkanvälittäjä ei osoita, että matkanjärjestäjä täyttää kyseiset velvoitteet.

Matkustajalle on ennen sopimuksen tekemistäannettava tieto siitä, onko matkanjärjestäjä tai matkanvälittäjä asettanut matkapalveluyhdistelmien tarjoajista annetussa laissa (921/2017) tarkoitetun vakuuden ja kattaako vakuus tarjotun matkan.

Matkustaja voi täyttää näiden sopimusehtojen mukaisen ilmoitusvelvollisuutensa ottamalla yhteyttä joko matkanjärjestäjään tai matkanvälittäjään.

Matkapaketin virheestä ilmoittaminen on tehtävä kohdan 12.4. mukaisesti.

2.2. Sopimuksen sisältö

Matkaan sisältyvät ne palvelut ja järjestelyt, joista on sovittu matkustajan ja matkanjärjestäjän kesken. Sopimuksen sisältöä arvioitaessa otetaan huomioon kaikki ennen matkasopimuksen tekemistäkirjallisena tai sähköisenä ilmoitetut sopimusehdot, vakiotietolomake ja muut kyseistä matkaakoskevat lain (901/2017)  ja asetuksen (181/2018) edellyttämät tiedot.

Lakeuden Matkojen matkapaketin hintaan sisältyy:
– edestakainen lento varausvahvistuksessa mainitulta lentoasemalta lentokohteeseen turistiluokassa. Lentoaikatauluja koskevat tiedot ovat alustavia ja ne vahvistuvat viimeistään 20 päivää ennen lähtöpäivää.
– majoitus ja mahdolliset ateriat matka-asiakirjan ja Lakeuden Matkojen verkkosivuilta löytyvien hotellitietojen ja mukaisesti.
– EU-maihin (poislukien Kanariansaaret) suuntautuvilla matkoilla marginaaliarvonlisävero 24 % (ALV rek. FI06681564).
– matkadokumenttien toimitus asiakkaan varaukselle antamaan sähköpostiin

Matkapaketin hintaan ei sisälly:
– lentokenttäkuljetus, jonka saatavuus ja kohdekohtainen hinta näkyy varaamossa
– joidenkin lomakohteiden kohdalla erikseen mainitut lentokenttä-, kaupunki-, ympäristö-, turisti- ja vastaavat verot sekä viisumimaksut
– muut lisämaksusta erikseen tai varausprosessin yhteydessä tarjotut lisäpalvelut, kuten esimerkiksi lentokoneen ruumassa kuljetettava matkatavara, lentoateriat, lentokenttäkuljetus lomakohteessa sekä retket ja muut maksulliset lisäpalvelut lomakohteessa ja hotellissa (esim. hotellin kylpylän tai kuntosalin palvelut).
– lentokoneen ruumassa kuljetettavien matkatavaroiden kuljetus ei sisälly matkan hintaan, ellei siitä erityisesti mainita matkan varaamisen yhteydessä/varausvahvistuksessa.
– matkadokumenttien toimitus postitse, postituksen hinta on ilmoitettu palveluhinnastossa
– jos lentoon liittyvät lisäpalvelut eivät ole varattavissa lisäpalveluna matkavarauksen teon yhteydessä, matkustaja varaa lisäpalvelut pääsääntöisesti itse suoraan lentoyhtiöltä. Lakeuden Matkat voi avustaa pyynnöstä näissä tilauksissa palvelumaksua vastaan, palvelumaksun suuruus löytyy yleisimpien palveluiden osalta palveluhinnastosta Lakeuden Matkojen verkkosivuilta. Erityistapaukset hinnoitellaan erikseen.
– lapsesta, joka matkan päättyessä on alle 2-vuotias, veloitetaan lomalennolla varaamon hinnan mukaisesti. Reittilennoilla toteutettavissa matkapaketeissa maksu vaihtelee lentoyhtiöittäin ja lipputyypeittäin ja käy ilmi matkavarauksen hintaerittelystä. Alle 2-vuotias lapsi matkustaa lentokoneessa vanhempansa sylissä, eikä hänelle varata omaa lentopaikkaa. Perillä matkustaja maksaa mahdolliset hotellikulut (vauvansänky, ateriat tms.) suoraan hotellille. Joissakin hotelleissa vauvansänky on varattavissa ennakkoon. Varauksella voi olla vain yksi alle 2-vuotias aikuista kohti.

2.3. Matkustusasiakirjat ja matkavakuutus

Matkanjärjestäjän on ennen sopimuksen tekemistä annettava matkustajalle yleiset tiedot kohdemaan passi- ja viisumimääräyksistä, mukaan lukien keskimääräinen viisumin hankkimisaika.

Matkustajan on matkanjärjestäjän antamia ohjeita noudattaen itse huolehdittava matkalla tarvitsemistaan asiakirjoista (mm. passi, viisumi, rokotustodistukset) sekä tarkistettava niiden ja matkalipun oikeellisuus ja vastaavuus toisiinsa. Matkustajan on tarkistettava myös kuljetusten aikataulut. Jos matkanjärjestäjä on täyttänyt tiedonantovelvollisuutensa, se ei vastaa matkustajalle aiheutuvasta vahingosta, mikäli matka estyy tai keskeytyy puutteellisten tai virheellisten matka-asiakirjojen (esim. rikkinäisen passin) tai viisumin epäämisen tai puuttumisen vuoksi.

Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa matkustajan matkalla tarvitsemista vapaaehtoisista vakuutuksista, vaan matkustaja vastaa itse vakuutusturvastaan ja sen kattavuudesta esim. peruutusturvan osalta. Tämän vuoksi matkanjärjestäjä kehottaa matkustajaa hankkimaanmatkaa varten riittävän kattavan henkilöön ja omaisuuteen kohdistuvan sekä peruutusturvan sisältävän matkavakuutussuojan.

Passi- ja viisumimääräykset
Lakeuden Matkojen verkkosivuilla julkaistut yleiset tiedot ja linkit passi- ja viisumimääräyksistä koskevat ensisijaisesti Suomen kansalaisia. Muiden maiden kansalaisten on velvollisuus hankkia itse tiedot tarvittavista matkustusasiakirjoista.

2.4. Matkakohteen mahdolliset turvallisuusriskit

Matkanjärjestäjän on ennen matkaa huomautettava matkustajalle matkaan mahdollisesti liittyvistä erityisistä riskeistä sekä annettava tiedot kohdemaan yleisistä terveysmääräyksistä. Matkustajan henkilökohtaiseen terveydentilaan liittyvien erityistarpeiden ohjeistuksen hankkimisesta matkustaja vastaa itse. Matkustajalle on lisäksi annettava ohjeita mahdollisen sairastumisen, onnettomuuden tai muun vastaavan tapahtuman varalta.

Matkustajan turvallisuudesta ulkomailla vastaavat matkustajan itsensä ohella ensisijaisesti kyseisen maan viranomaiset. Matkustajan on toimittava kohteen olosuhteet huomioon ottaen.

Kohteen turvallisuutta ja muita kohdetta koskevia olennaisia tietoja on saatavissa ulkoministeriöstä ja terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta; esim. kyseisten tahojen Internet-sivustoilta www.um.fi ja www.thl.fi. Matkustajan tulee tutustua kohteen olosuhteisiin mm. edellä mainittujen tietojen avulla.

2.5. Avustamisvelvollisuus

Jos matkustaja matkan aikana sairastuu, joutuu onnettomuuteen tai rikoksen uhriksi taikka kärsii muun vahingon, on matkanjärjestäjän ilman aiheetonta viivytystä annettava vaikeuksiin joutuneelle matkustajalle tietoja terveyspalveluista, paikallisviranomaisista ja konsulipalveluista, järjestettävä matkustajalle mahdollisuus etäviestimen käyttämiseen ja autettava matkustajaa tekemään vaihtoehtoisia matkajärjestelyjä sekä annettava muuta asianmukaista apua. Matkustaja vastaa itse näiden tai muiden tilanteen vaatimien (esim. uusi kuljetus, ylimääräiset hotelliyöpymiset sekä matkanjärjestäjälle mahdollisesti tulevat ylimääräiset kulut) erityisjärjestelyiden kuluista, joihin matkanjärjestäjä hänen tilanteensa vuoksi on ryhtynyt. Jos matkan aikana ilmenee kohdassa 10.1. b) tarkoitettu tilanne, matkanjärjestäjän on vastaavasti avustettava matkustajaa ja pyrittävä mahdollisuuksien mukaan rajoittamaan matkustajalle aiheutuvaa vahinkoa ja haittaa.

Matkanjärjestäjä voi periä kohtuullisen maksun antamastaan avusta, jos matkustaja on aiheuttanut vaikeudet tahallisesti tai huolimattomuudellaan. Maksu saa kuitenkin vastata enintään matkanjärjestäjälle avun antamisesta aiheutuneita todellisia kustannuksia.

Jos matkanjärjestäjällä ei ole matkakohteessa henkilökuntaa, joka voi avustaa matkustajaa, matkanjärjestäjän on ennen matkaa ilmoitettava matkustajalle matkanjärjestäjän tai -välittäjän paikallisen edustajan nimi ja yhteystiedot tai vastaavat tiedot paikallisista toimipaikoista, joihin matkustaja voi apua tarvitessaan ottaa yhteyttä. Jos tällaisia edustajia tai toimipaikkoja ei ole, matkustajalle on ilmoitettava, miten hän tarvittaessa saa yhteyden matkanjärjestäjään tai -välittäjään.

Lakeuden Matkojen yhteystiedot
Easyloman matkapaketin tai pelkän lennon varannut matkustaja saa viimeistään kaksi viikkoa ennen matkaa matkadokumentit, joissa ilmoitetaan Easyloman päivystysnumero. Easyloman matkoissa yhteydenotto tapahtuu
* ensisijaisesti Easyloman päivystysnumeroon, joka on ilmoitettu matkadokumenteissa
* toissijaisesti Easyloman toimistoon puhelimitse tai sähköpostilla

Matkapörssin palvelun varannut voi ottaa yhteyttä Matkapörssiin
* verkkosivujen chat/viesti-palvelun kautta
* sähköpostilla myynti@matkaporssi.fi
* toimistoon aukioloaikoina puhelimitse

2.6. Matkustajan velvollisuudet ja vastuu

2.6.1. Matkustajan on noudatettava matkan aikana viranomaisten, matkanjärjestäjän tai matkanjärjestäjän edustajan antamia matkan toteuttamiseen liittyviä ohjeita ja määräyksiä sekä hotellien ja kuljetusvälineiden järjestyssääntöjä.

2.6.2. Matkustaja ei saa häiritä käyttäytymisellään muita matkustajia. Jos matkustaja olennaisesti laiminlyö velvollisuutensa, voidaan hänen matkalle lähtönsä evätä tai hänet voidaan poistaa matkalta. Tällöin matkustajalla ei ole oikeutta maksun palautukseen ja hän vastaa itse kaikista kotimatkastaan aiheutuvista kuluista.

2.6.3. Matkustaja on vastuussa vahingoista, jotka hän tahallisella tai varomattomalla menettelyllään aiheuttaa matkanjärjestäjälle tai kolmansille osapuolille muun muassa rikkomalla 2.6.1 ja 2.6.2. kohdissa mainittuja määräyksiä.

2.6.4. Matkustajan tulee ilmoittaa matkanjärjestäjälle sellaiset yhteystiedot, joista hänet tavoittaa ennen matkaa ja matkan aikana.

Matkustajan velvollisuus on ilmoittaa yhteystietojensa muuttumisesta viivytyksettä Lakeuden Matkoille.

2.6.5 Matkustajaryhmän edustaja on velvollinen toimittamaan kaikki matkaa koskevat tiedot ja asiakirjat matkustajaryhmälle ja vastaavasti matkustajia koskevat tarvittavat tiedot ja asiakirjat matkanjärjestäjälle. Matkanjärjestäjän katsotaan täyttäneen ilmoitusvelvollisuutensa toimittaessaan matkaa koskevat tiedot tälle matkustajaryhmän edustajalle eikä niitä tarvitse toimittaa erikseen jokaiselle matkustajalle.

Matkustajaryhmän puolesta muutoksia varaukseen voi tehdä matkan varannut matkustajaryhmän edustaja yksin tai yhdessä muutosta haluavan matkustajan kanssa.

2.6.5.1. Matkustajaryhmän edustaja (päävaraaja, yhteyshenkilö) on myös vastuussa varausta koskevien maksujen suorittamisesta maksuehtojen mukaisesti.

2.6.6. Matkustaja tai matkustajaryhmän edustaja vastaa matkanjärjestäjälle antamiensa tietojen, kuten matkan ajankohdan, matkustajien nimien, syntymäaikojen, muiden henkilötietojen tai matkustajien erityistarpeiden, oikeellisuudesta ja oikea-aikaisesta ilmoittamisesta. Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingosta, jonka matkustajan tai matkustajaryhmän edustajan virheellisesti tai puutteellisesti antamat tiedot voivat aiheuttaa.

Matkustajien nimitiedot merkitään varaukselle varaussivun ohjeen mukaisesti ja niiden tulee vastata passin tietoja. Reittilennoilla on erityisen tärkeää, että tiedot varauksella vastaavat täsmälleen passin tietoja. Mikäli nimitiedot eivät internetvarauksissa mahdu tiedoille varattuihin kenttiin, tulee matkustajan ottaa yhteyttä Lakeuden Matkojen asiakaspalveluun tietojen täydentämiseksi.

2.6.6.1. Jos alle 18-vuotias varaa matkan tai matkustaa ilman huoltajaa, on hänen matkaa varatessaan esitettävä huoltajansa allekirjoittama kirjallinen suostumus ja huoltajan on jätettävä omat yhteystietonsa Lakeuden Matkoille.

2.6.7. Matkustaja saattaa joutua itse vastaamaan seurauksista ja/tai kustannuksista, mikäli niitä syntyy, jos hän käyttää matkapaketin palveluita tai paketin osia muulla tavoin, kuin matkapakettisopimuksessa on sovittu. Esimerkiksi matkapakettiin sisältyvien kuljetuspalveluiden osittainen tai kokonaan käyttämättä jättäminen voi johtaa jäljellä olevien palveluiden käyttöoikeuden rajoittumiseen tai menettämiseen.

Jos matkustaja jättää käyttämättä menolennon tai myöhästyy menolennolta, lentoyhtiöllä on kuljetussääntöjensä mukaan oikeus perua paluulentolippu.

2.6.8. Matkustajan velvollisuus on ennen uuden matkan varaamista peruuttaa aiemmat samalle tai osittain samalle matkustusajankohdalle ja matkaseurueelle tekemänsä varaukset. Mikäli matkustaja ei noudata tätä velvollisuutta, voi Lakeuden Matkat peruuttaa aiemmat matkavaraukset ilman erillistä ilmoitusta.

3. Sopimuksen syntyminen ja hinnan maksaminen

3.1. Matkustajaa sitova sopimus syntyy, kun matkanjärjestäjän määräämä ensimmäinen maksusuoritus on maksettu viimeistään eräpäivänä.


Avoin osto Lakeuden Matkojen lomalennoilla toteutettavilla matkoilla
Matkustaja saa peruuttaa tekemänsä matkavarauksen ilman kuluja viiden (7) vuorokauden sisällä varauksesta (avoin osto), jos matkalle lähtöön on peruutushetkellä yli 45 vrk ja matkan hintaan sisältyvät lennot toteutetaan lomalennolla. Avoin osto ei koske reittilennolla toteutettavia matkoja, pelkän lennon varausta, erikoistilattuja matkoja eikä kestoltaan yli kahden viikon matkoja.

Lakeuden Matkat pidättää oikeuden rajoittaa oikeutta avoimeen ostoon alennuskampanjoissa. Mahdolliset poikkeavat avoimen oston ehdot ilmoitetaan kampanjan tai varauksen teon yhteydessä, eikä avoin osto koske lainkaan tiettyjä erikoishintaisia matkoja, joiden matkavaraus on sitova heti kun matka on varattu ja maksettu varauksen teon yhteydessä.

3.2. Matkan hinta kokonaisuudessaan on maksettava matkanjärjestäjän ilmoittamana tai muuna sovittuna määräaikana. Maksettuaan matkan hinnan matkustajalla on oikeus hyvissä ajoin ennen matkan alkamista saada matkaliput ja muutmatkaan liittyvät asiakirjat.

Maksuehdot Lakeuden Matkojen matkoissa
Easyloman lomalennolla (eli tilauslennolla) toteutettavien matkapakettien sekä pelkän lennon maksuehdot varausmaksu on 200 e/hlö.
Tapauskohtaisesti esimerkiksi ryhmävarauksissa tai kiintiön ulkopuolisten lisäpaikkojen varauksessa varausmaksu voi olla eri. Tämä ilmoitetaan tilausvahvistuksessa.
Mikäli matkustaja ei maksa varausmaksua, tai 45 vrk ennen lähtöpäivää tai myöhemmin varattavissa matkoissa koko matkan hintaa, maksuehtojen mukaisesti, voidaan matkavaraus peruuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

a) Jos matka varataan 46 vrk ennen lähtöä tai aiemmin:
– varausmaksu suoritetaan seitsemän (7) vrk kuluessa varauspäivästä
– loppumaksu suoritetaan viimeistään 45 vrk ennen lähtöä.

b) Jos matka varataan 45 vrk ennen lähtöpäivää tai myöhemmin:
– koko matkan hinta suoritetaan välittömästi matkavarauksen teon yhteydessä
(internetvarauksessa samassa istunnossa luottokortilla tai verkkopankissa tai rahoituspalvelujen kautta), muutoin matkavaraus peruuntuu automaattisesti.

Matkasta ei postiteta varausvahvistusta eikä laskua.

Lakeuden Matkat pidättää oikeuden soveltaa tiukempia maksuehtoja alennuskampanjoissa. Mahdolliset poikkeavat maksuehdot ilmoitetaan kampanjan tai varauksen teon yhteydessä. Tietyissä erikoishintaisissa matkoissa matkan hinta on maksettava välittömästi varauksen teon yhteydessä, internetvarauksissa samassa istunnossa luottokortilla tai verkkopankissa, muutoin matkavaraus peruuntuu automaattisesti.

Reittilennolla toteutettavien matkapakettien maksuehdot
Kaikki Matkapörssin matkapaketit toteutetaan reittilennolla. Reittilennolla toteutettavan matkapaketin varausmaksun suuruus sekä varausmaksun ja loppumaksun eräpäivä vaihtelevat lento- ja lipputyyppikohtaisesti. Tiedot varausmaksun suuruudesta ja maksuaikataulu näkyvät matkaa varatessa verkkosivuilla sekä sähköpostitse toimitettavassa varausvahvistuksessa. Koko matkan hinta tulee yleensä maksaa heti. Maksutavasta riippumatta matkaehdot peruutusehtoineen ovat voimassa heti, kun asiakas hyväksyy maksun. Tämä koskee myös rahoituspalveluilla (kuten lasku ja erämaksu) maksettuja varauksia, vaikka rahoituspalvelun tarjoajan kanssa verkossa solmittua sopimusta ei olisi allekirjoitettukaan.
Jos varausmaksu tai matkan kokonaishinta on maksettava heti, maksu on suoritettava välittömästi varauksen teon yhteydessä samassa istunnossa luottokortilla tai verkkopankissa tai rahoituspalvelujen kautta, muutoin varaus peruuntuu automaattisesti.
Mikäli matkustaja ei suorita maksuja viimeistään varausprosessissa ja vahvistuksessa mainittuna ajankohtana, matkavaraus voidaan peruuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Maksutavat
– Easyloman sähköpostitse toimitetussa varausvahvistuksessa on maksulinkit (erikseen varausmaksu, jos sellainen peritään ja loppumaksu), joista pääsee näkemään ja valitsemaan maksutavat

– Matkapörssin matkat maksetaan varauksen yhteydessä verkkosivujen kautta, käytettävissä olevat maksutavat näkyvät verkkosivulla

Matkan tilaushetkellä voimassa oleva hinta on matkustajaa sitova. Lakeuden Matkat voi tehdä erilaisia hintatarjouksia. Alennetut hinnat ovat voimassa siitä hetkestä lähtien, kun ne ilmoitetaan, eivätkä ne koske sitä ennen tilattuja matkoja.

Matkaa koskevat asiakirjat
Matkavaraus vahvistetaan sähköpostilla matkan varaajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Samaan osoitteeseen lähetetään matkadokumentit viimeistään kaksi viikkoa ennen lähtöä tai jos matka on varattu alle kaksi viikkoa ennen lähtöä, matkadokumentit lähetetään mahdollisimman pian.

Matkustajan on tulostettava itse matkadokumentit sähköpostista.
Jos matkan varaus tehdään viimeistään 45 vuorokautta ennen matkan alkua, on matkadokumentit mahdollista saada myös postitse palvelumaksua vastaan. Maksun suuruus on ilmoitettu palveluhinnastossa.

Reittilennolla toteutettavilla matkoilla matkustajan on tulostettava sähköpostiin toimitettavat matkadokumentit, joita voi olla varauksesta riippuen lentolippu, hotellivoucher sekä kuljetusvoucher.

4. Matkustajan oikeus peruuttaa matka ennen matkan alkamista

Matkustajalla on oikeus peruuttaa matka milloin tahansa ennen matkan alkamista. Tällöin matkanjärjestäjällä on oikeus periä peruutusmaksu seuraavasti:

4.1.

a) Etukäteen ilmoitetut toimistokulut, kun matka peruutetaan viimeistään 45 vuorokautta ennen matkan alkamista

Toimistokulut ovat 100 euroa/matkustaja. Lomalennolla toteutettavan matkan peruutusmaksu on aina vähintään toimistokulun suuruinen.

Reittilennolla toteutettavan matkan hinta maksetaan yleensä kerralla varauksen yhteydessä ja peruutusmaksu on tällöin koko maksun suuruinen. Jos varausmaksun suuruus on eri kuin koko hinta, se ilmoitetaan varauksen teon yhteydessä. Reittilennolla toteutettavan matkan peruutusmaksu on aina vähintään varausmaksun suuruinen.

b) Varausmaksu, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 45 vuorokautta mutta viimeistään 21 vuorokautta ennen matkan alkamista

Varausmaksu on lomalennoilla toteutettavissa matkoissa 200 e/hlö.

Reittilennolla toteutettavan matkan hinta maksetaan yleensä kerralla varauksen yhteydessä ja peruutusmaksu on tällöin koko maksun suuruinen. Jos varausmaksun suuruus on eri kuin koko hinta, se ilmoitetaan varauksen teon yhteydessä. Reittilennolla toteutettavan matkan peruutusmaksu on aina vähintään varausmaksun suuruinen.

c) 50 % matkan hinnasta, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 21 vuorokautta mutta viimeistään 7 vuorokautta ennen matkan alkamista

Reittilennolla toteutettavan matkan hinta maksetaan yleensä kerralla varauksen yhteydessä ja peruutusmaksu on tällöin koko maksun suuruinen. Jos varausmaksun suuruus on eri kuin koko hinta, se ilmoitetaan varauksen teon yhteydessä. Reittilennolla toteutettavan matkan peruutusmaksu on aina vähintään varausmaksun suuruinen.

d) 75 % matkan hinnasta, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 7 vuorokautta mutta viimeistään 3 vuorokautta ennen matkan alkamista

Reittilennolla toteutettavan matkan hinta maksetaan yleensä kerralla varauksen yhteydessä ja peruutusmaksu on tällöin koko maksun suuruinen. Jos varausmaksun suuruus on eri kuin koko hinta, se ilmoitetaan varauksen teon yhteydessä. Reittilennolla toteutettavan matkan peruutusmaksu on aina vähintään varausmaksun suuruinen.

e) 95 % matkan hinnasta, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 3 vrk ennen matkan alkamista.

Reittilennolla toteutettavan matkan hinta maksetaan yleensä kerralla varauksen yhteydessä ja peruutusmaksu on tällöin koko maksun suuruinen. Jos varausmaksun suuruus on eri kuin koko hinta, se ilmoitetaan varauksen teon yhteydessä. Reittilennolla toteutettavan matkan peruutusmaksu on aina vähintään varausmaksun suuruinen.

Palvelumaksuja, jotka on veloitettu Lakeuden Matkojen puhelinmyynnissä tehdyistä varauksista tai varausmuutoksista, ei palauta matkustajan peruuttaessa matkan. Palvelu- ja muutosmaksujen suuruus käy ilmi palveluhinnastosta.

Peruutuspäiväksi luetaan se päivä, jolloin Lakeuden Matkat on saanut tiedon peruutuksesta.

Jos matka on maksettu luottokortilla, mahdollinen palautus matkan hinnasta tapahtuu samalle luottokortille, muussa tapauksessa palautus maksetaan matkan päävaraajan ilmoittamalle pankkitilille.

Lisäpalveluiden peruutusehdot
Jos matkavaraukseen on lisätty esimerkiksi maksullisia retkiä, istumapaikkavarauksia, aterioita lennolle tai vastaavia palveluja ja matkustaja peruuttaa vahvistetun koko varauksen tai pelkän lisäpalveluvarauksen peritään normaalien matkan peruutuskulujen lisäksi peruutuksesta aiheutuneet peruutuksen ajankohdasta riippumatta.

4.2. Jos matka on hinnoiteltu sen mukaan, että kahden tai useamman matkustajan seurue majoitetaan samaan huoneeseen tai huoneistoon ja joku seurueen jäsenistä peruuttaa matkansa, on matkanjärjestäjällä oikeus periä kohdassa 4.1. mainittujen peruutuskulujen lisäksi peruutuksen johdosta syntyvästä majoituksen vajaakäytöstä aiheutuvat kulut. Matkansa peruuttanut ja matkalle osallistuvat seurueen jäsenet vastaavat yhteisvastuullisesti kyseisten kulujen maksamisesta matkanjärjestäjälle. Matkanjärjestäjä ja matkalle lähtevä matkaseurue voivat edellä mainitun sijaan sopia yhteisesti matkaseurueelle tarkoituksenmukaisemmasta majoitusjärjestelystä, jolloin matkalle lähtevä seurue vastaa mahdollisista lisäkuluista.

Yhden hengen lisä / huone yhden hengen käyttöön
Lakeuden Matkojen varaamossa näytetään kokonaishinta varaukseen valituille matkustajille. Mahdollista yhden hengen lisää tai lisämaksua huoneen käytöstä yhdelle hengelle ei eritellä.

4.3. Jos matkaa ei peruuteta eikä matkustaja saavu sovitulle lähtöpaikalle sovittuun aikaan tai jos hän ei voi osallistua matkaan siksi, ettei hänellä hänen vastuullaan olevista syistä ole matkaan tarvittavia asiapapereita, kuten voimassaolevaa passia, viisumia, henkilöllisyystodistusta tai rokotustodistusta, hänellä ei ole oikeutta maksun palautukseen.

4.4. Peruutuskulut voivat poiketa kohdassa 4.1. mainituista, jos matka on sellainen, johon sovelletaan erityisehtoja (kohta 1.3.). Peruutuskulujen määrä tai niiden määräytymisperuste on ilmoitettava erityisehdoissa.

Reittilennolla toteutettavan matkapaketin peruutusmaksu

Reittilennoilla toteutettavien matkapakettien erityisluonteen vuoksi Lakeuden Matkat soveltaa näihin matkoihin poikkeavia peruutus- ja muutosehtoja peruutuksen tai muutoksen syystä riippumatta. Huomaa, että lentoyhtiöt veloittavat reittilennon muutoksesta, peruutuksesta, lentolipun nimenmuutoksesta tai -korjauksesta kulun, joka on usein lipunkirjoituksen jälkeen koko lentolipun hinta.

Sopimuksen synnyttyä Lakeuden Matkat veloittaa edelleen matkustajalta matkan peruutuksesta tai muutoksesta, peruutuksen tai muutoksen ajankohdasta riippumatta, aina vähintään varauksen teon yhteydessä ilmoitetun varausmaksun, joka perustuu lentoyhtiön Lakeuden Matkoilta veloittamaan kustannukseen sekä Lakeuden Matkojen hallinnollisiin kuluihin. 

Muilta osin matkoissa sovelletaan Yleisiä matkapakettiehtoja, Lakeuden Matkojen lisä- ja erityisehtoja ja alennussääntöjä sekä lentoyhtiön kuljetussääntöjä.

5. Matkustajan oikeus peruuttaa matka matkanjärjestäjän tekemien muutosten tai matkakohteen olojen vuoksi ennen matkan alkamista

5.1. Matkustaja voi peruuttaa matkan, jos

a) matkanjärjestäjä muuttaa merkittävästi matkajärjestelyjä. Merkittävänä muutoksena pidetään esimerkiksi matkustusaikaa huomattavasti lisäävää kuljetusvälineen muutosta, esimerkiksi sellaisia lähtö- tai saapumisaikojen muutoksia, jotka aiheuttaisivat matkustajalle huomattavia hankaluuksia tai ylimääräisiä kustannuksia, kuten kuljetuksen tai majoituksen uudelleenjärjestelyjä, päivälennon muuttumista yölennoksi (iltapäiväksi sovittu paluu siirtyy paluuksi puolen yön jälkeen), matkakohteen muutosta tai majoituksen tasoa selvästi laskevaa muutosta, sekä olennaisesti matkan luonnetta muuttavaa muutosta, kuten esteettömänä markkinoidun matkan muuttuminen esteelliseksi, tai

b) hänellä on perusteltua aihetta uskoa, että matkanjärjestäjän mahdollisuudet toteuttaa matka sovitulla tavalla ovat sopimuksen päättämisen jälkeen olennaisesti vaikeutuneet matkakohteessa tai sen läheisyydessä ilmenneiden sotatoimien, muiden vakavien turvallisuusongelmien, kuten terrorismin, luonnonkatastrofien, kuten tulvien, maanjäristysten tai sääolosuhteiden, lakon, merkittävien ihmisten terveyteen vaikuttavien riskien, kuten vakavan taudin esiintymisen matkakohteessa tai vastaavan tilanteen takia taikka jos matkaa ei muusta odottamattomasta syystä voida toteuttaa vaarantamatta matkustajan henkeä tai terveyttä.

Peruutuksen perusteita arvioitaessa otetaan huomioon Suomen viranomaisten kanta asiaan tai esim. Suomen edustuston virallinen viestintä asiaan liittyen, tai

c) matkan alkamisen tai matkan päättymisen ajankohta siirtyy sovitusta

 • yli 24 tunnilla vähintään 7 vrk kestävillä matkoilla
 • yli 12 tunnilla 2-6 vrk kestävillä matkoilla
 • alle 2 vrk kestävien matkojen osalta tilannetta arvioidaan tapauskohtaisesti, tai

d) hänellä on muutoin painava syy olettaa, että matkanjärjestäjän suorituksessa tulee olemaan olennainen virhe.

5.2. Matkanjärjestäjän on ilmoitettava muutoksista pysyvällä tavalla ja ilmoituksesta on käytävä ilmi, mitä muutoksia matkanjärjestäjän on tarkoitus tehdä, heikentävätkö muutokset matkapaketin laatua tai alentavatko ne sen arvoa, ja minkä suuruisen hinnanalennuksen matkustaja mahdollisesti saa tehtyjen muutosten johdosta sekä oikeuttavatko muutokset matkan peruuttamiseen.

Muutoksista ilmoitetaan matkustajaryhmän edustajalle kirjeitse, sähköpostilla tai tekstiviestillä varauksella ilmoitettuun osoitteeseen, sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon.

5.3. Matkustajan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava matkan peruuttamisesta matkanjärjestäjälle. Ellei matkustaja ilmoita muutosilmoituksessa mainitussa kohtuullisessa määräajassa peruuttavansa matkan, matkustajan katsotaan hyväksyvän ehdotetut muutokset.

5.4. Oikeudesta peruuttaa matka hinnankorotuksen vuoksi määrätään kohdassa 8.3.

5.5. Peruuttaessaan matkan edellä mainituissa tapauksissa matkustajalla on oikeus saada takaisin matkan hinta ilman aiheetonta viivytystä, mutta viimeistään 14 päivän kuluttua siitä, kun matkustaja on peruuttanut sopimuksen. Matkustajalla ei ole kuitenkaan oikeutta matkan peruuttamiseen ilman peruutusmaksua, jos 5.1.b) kohdassa tarkoitettu tilanne on ollut matkustajan tiedossa jo sopimusta tehtäessä.

Jos peruutus johtuu 5.1.a), 5.1.c) tai 5.1. d) kohdissa mainituista syistä, matkustajalla on oikeus saada korvaus myös niistä menoista, jotka ovat aiheutuneet matkasta ja peruutuksen vuoksi käyneet hyödyttömiksi, ellei muutos johdu matkanjärjestäjää tai sen alihankkijaa kohdanneista ylivoimaisista tilanteista.

6. Matkustajan oikeus keskeyttää matka ja purkaa sopimus matkan aikana

6.1. Matkustajalla on oikeus keskeyttää matka, jos

a) matkan toteutus osoittautuu niin virheelliseksi, ettei matka vastaa sille alun perin asetettua tarkoitusta, tai

b) matkan aikana ilmenee kohdassa 5.1. b) tarkoitettu tilanne, ellei matkustaja ole ollut sopimusta tehtäessä tietoinen kohteen olosuhteista.

6.2. Keskeyttäessään matkan tai purkaessaan sopimuksen matkustajalla on oikeus saada takaisin matkan hinta ja muut matkanjärjestäjälle maksetut maksut. Jos matkanjärjestäjän suorituksesta on ollut matkustajalle hyötyä, tämä hyöty (esim. yhdistelmämatkan toteutunut osa, matkan aikana tarjotut ateriat tai matkustajan käyttämät pääsyliput) otetaan huomioon arvioitaessa hinnanalennuksen määrää.

6.3. Jos matkustaja keskeyttää matkan kohdassa 6.1. a) tarkoitetulla perusteella, matkanjärjestäjän on omalla kustannuksellaan tarvittaessa järjestettävä matkustajan paluukuljetus. Kuljetus on järjestettävä alun perin sovittua vastaavalla kuljetusvälineellä matkan lähtöpaikkaan tai muulle sovitulle paikkakunnalle.

6.4. Jos matkustaja keskeyttää matkan kohdan 6.1. b) perusteella eikä matkanjärjestäjä avusta häntä kohdan 2.5. mukaisesti kotiinpaluun järjestämisessä, voi matkustaja itse ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Matkustajan on kuitenkin pyrittävä rajoittamaan matkanjärjestäjän vastuulle mahdollisesti jäävien kustannusten määrää ja muuta vahinkoa.

6.5. Mahdolliseen oikeuteen saada vahingonkorvausta sovelletaan kohtaa 16.

7. Matkustajan oikeus muuttaa sopimusta ja luovuttaa se toiselle

7.1. Matkustajalla on oikeus viimeistään 45 vuorokautta ennen matkan alkua muuttaa lähtöpäivää, matkakohdetta tai hotellia maksamalla alkuperäisen ja uuden matkan mahdollisen hinnanerotuksen lisäksi toimistokulut. Myöhempiä muutoksia voi matkanjärjestäjä pitää matkan peruutuksena ja uuden tilaamisena.

7.2. Matkustajalla on oikeus muuttaa varauksessa olevia matkustajatietoja tai luovuttaa sopimukseen perustuvat oikeutensa henkilölle, joka täyttää mahdolliset matkalle osallistumista koskevat ehdot.

Luovutuksesta tai tietojen muutoksesta on ilmoitettava matkanjärjestäjälle viimeistään seitsemän päivää ennen matkan alkamista. Ilmoitus voidaan tehdä myöhemminkin, jos se ei aiheuta kohtuutonta hankaluutta matkanjärjestäjälle.

Matkanjärjestäjällä on oikeus periä kohtuullinen korvaus luovutuksesta tai tietojen muutoksesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä. Jollei matkanjärjestäjä ole lisäehdoissaan muuta ilmoittanut, korvaus on toimistokulujen suuruinen. Tässä yhteydessä voidaan soveltaa myös 4.2. kohtaa. Luovuttaja ja luovutuksensaaja vastaavat yhteisvastuullisesti matkan hinnan ja korvauksen maksamisesta matkanjärjestäjälle.

Nimenkorjaus ja sopimuksen luovutus
Lomalennolla toteutettavilla matkoilla nimitietojen korjauksesta veloitetaan palvelumaksu, jonka suuruus on ilmoitettu palveluhinnastossa.

Yleisten matkapakettiehtojen kohdan 7.2. mukainen sopimuksen luovutus (nimenmuutos) on mahdollinen lomalennolla, jos viisumi- tai muut viranomaismääräykset eivät ole esteenä. Nimenmuutoksesta veloitetaan tällöin palvelumaksu, jonka suuruus on ilmoitettu palveluhinnastossa.

Reittilennoilla toteutettavilla matkoilla nimenkorjauksesta ja -muutoksesta veloitetaan Lakeuden Matkojen toimistokulun lisäksi lentoyhtiön veloittama kulu. Huomaa, ettei nimenkorjaus tai sopimuksen luovutus ole kaikilla reittilennoilla ja lipputyypeillä mahdollista, vaan nimenkorjaus tai -muutos katsotaan peruutukseksi ja uudeksi varaukseksi.

8. Hinnanmuutokset

8.1. Matkanjärjestäjällä on sopimuksen tekemisen jälkeen oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovittua matkan hintaa seuraavilla perusteilla:

a) kuljetuskustannusten muutos, joka johtuu polttoaineiden ja muiden energialähteiden hinnoista, tai

b) matkan hintaan vaikuttavien verojen tai matkapalveluille kolmansien osapuolien asettamien maksujen, kuten lentokenttien tai satamien käyttöön liittyvien maksujen tai kohde- tai kaupunkiverojen muutokset. Verot ja maksut voivat olla joko kotimaisia tai kohdemaan viranomaisten määräämiä, tai

c) Matkan kustannuksiin vaikuttava valuuttakurssien muutos, joka määräytyy kuusi viikkoa ennen lähtöä vallinneen valuuttakurssin mukaan. Vertailukurssina käytetään sen päivän valuuttakurssia, jota matkanjärjestäjä ilmoittaa käyttäneensä hinnoittelunsa perustana. Jos hinnoittelukurssia ei ole erikseen ilmoitettu, käytetään vertailukurssina sopimuspäivän valuuttakurssia.

8.2. Hinnan korotus ei saa olla kustannusten nousua suurempi.

Matkanjärjestäjän on ilmoitettava uusi hinta matkustajalle niin pian kuin mahdollista sekä kerrottava lisäksi, mikä on ollut hinnanmuutoksen peruste ja mitä matkapaketin osia muutos koskee.

Hinnankorotuksesta on ilmoittava matkustajalle pysyvällä välineellä viimeistään 20 päivää ennen matkan alkua.

8.3. Jos matkan hintaa korotetaan sopimuksen tekemisen jälkeen enemmän kuin 8 % kohdassa 8.2. mainitun mukaisesti laskettuna, matkustajalla on oikeus purkaa sopimus. Matkustajan on ilmoitettava sopimuksen purkamisesta matkanjärjestäjälle matkanjärjestäjän ilmoittamassa kohtuullisessamääräajassa tai ellei määräaikaa ole ilmoitettu, seitsemän päivän kuluessa siitä, kun matkustaja sai tiedon hinnan korotuksesta. Sähköisellä välineellä tiedoksi annettu ilmoitus katsotaan vastaanotetuksi sinä päivänä, jolloin matkanjärjestäjä sen lähetti. Jos ilmoituksen saapumisen ajankohdasta ei voida esittää muuta selvitystä, postitse lähetetyn ilmoituksen katsotaan saapuneen vastaanottajalle seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä.

Jos matkustaja peruuttaa sopimuksen, hänelle on palautettava hänen maksamansa maksusuoritukset ilman aiheetonta viivytystä, mutta viimeistään 14 päivän kuluessa siitä, kun matkustaja on peruuttanut sopimuksen. Oikeus mahdolliseen vahingonkorvaukseen määräytyy 16. kohdan mukaan.

8.4. Matkanjärjestäjän on hyvitettävä matkustajalle ennen matkaa tapahtuva kohtien 8.1. a–c syihin perustuva kustannusten laskua vastaava osuus. Matkanjärjestäjä saa veloittaa maksun palautuksesta aiheutuvat tosiasialliset hallintokulut.

Lakeuden Matkojen matkapakettien hinnanmuutokset
Lomalennolla toteutettavan matkapaketin hinta ei muutu (nouse tai laske) sopimuksen syntymisen jälkeen muutoin kuin Yleisissä matkapakettiehdoissa kohdassa 8.1.b mainituissa tilanteissa matkan hintaan vaikuttavien verojen, tullien tai matkapalveluille kolmansien osapuolien asettamien maksujen muuttuessa.

Reittilennolla toteutettavan matkapaketin hinnanmuutokset ovat Yleisten matkapakettiehtojen mahdollisia kohdan 8.1. mukaisesti aina siihen asti, kun matkapaketin koko hinta on maksettu ja sen jälkeen vain kohdassa 8.1.b mainituissa tilanteissa.

9. Matkanjärjestäjän tekemät muutokset matkapakettisopimukseen

9.1. Jos matkanjärjestäjä tekee ennen matkan alkua matkan kokonaisuuden kannalta merkitykseltään vähäisiä muutoksia matkapakettisopimukseen, matkustajalla ei ole oikeutta sopimuksen peruuttamiseen, hinnanalennukseen tai vahingonkorvaukseen. Merkitykseltään vähäisinä muutoksina voidaan pitää sellaisia muutoksia, joihin matkustaja on matkakohteen tai matkan luonteen perusteella voinut kohtuudella varautua, kuten yhden matkapakettiin kuuluvan retken peruuntumista, jos matkaan sisältyy useita retkiä.

9.1.1. Lakeuden Matkat pidättää oikeuden tehdä matkustajalle kalliimmat järjestelyt kuin varaus edellyttää. Samalla ei kuitenkaan synny velvollisuutta tarjota kaikille matkustajille samoja kalliimpia järjestelyjä.

9.2. Merkittävät matkanjärjestäjän tekemät muutokset, jotka oikeuttavat matkustajan peruuttamaan matkan, on lueteltu kohdassa 5.1.

9.3. Jos matkanjärjestäjä tekee muita kuin kohdan 9.1. tarkoittamia merkitykseltään vähäisiä tai kohdan 9.2. mukaisia matkan peruuttamisen oikeuttavia muutoksia, matkustaja on velvollinen maksamaan matkan hinnan ja muut sovitut maksut ottaen kuitenkin huomioon, mitä kohdissa 15 ja 16 on määrätty matkustajan oikeudesta hinnanalennukseen ja vahingonkorvaukseen.

9.4. Matkanjärjestäjän on ilmoitettava muutoksista matkustajalle pysyvällä tavalla selkeästi, näkyvästi ja ymmärrettävästi.

9.5. Vähäisen osanottajamäärän vuoksi matkanjärjestäjällä on matkan tai matkasarjan peruuttamisen sijaan oikeus toteuttaa matka muuttamalla kuljetusvälinettä, reittiä ja aikataulua, jos muutokset eivät olennaisesti muuta matkan luonnetta. Muutoksista on ilmoitettava matkustajalle viimeistään:

 1. 20 päivää ennen matkan alkamista, jos matka kestää yli kuusi päivää;
 2. 7 päivää ennen matkan alkamista, jos matka kestää kahdesta kuuteen päivään;
 3. 48 tuntia ennen matkan alkamista, jos matka kestää alle kaksi päivää.

Matkustajalla voi olla edellä mainittujen muutosten vuoksi oikeus 15 ja 16 kohdissa mainittuihin hinnanalennukseen ja/tai vahingonkorvaukseen.

9.6. Lakeuden Matkat pidättää oikeuden virheiden korjauksiin ja muutoksiin esitteissä ja verkkosivuilla annetuissa tiedoissa, hinnoissa ja alennuksissa ennen matkaa koskevan sopimuksen syntymistä. Mikäli muutos tapahtuu matkaa koskevan sopimuksen solmimisen jälkeen, noudatetaan Yleisiä matkapakettiehtoja.

Lomakohteiden esittelyissä mainitut hintatiedot esimerkiksi liikkumisesta ja ostoksista ovat arvioita ja perustuvat osin aiempiin kokemuksiin. Lakeuden Matkat ei vastaa hintojen erotuksesta, vaikka se olisi tapahtunut ennen matkavarauksen tekemistä.

Lakeuden Matkat ei vastaa esitteissä tai verkkosivuilla mainittujen www-linkkien sisällöstä.

10. Matkanjärjestäjän oikeus peruuttaa ja keskeyttää matka

10.1. Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, jos

a) matkalle ei ole ilmoittautunut riittävästi osanottajia ja matkanjärjestäjä on matkaa koskevissa ennakkotiedoissa tai muussa materiaalissa (esim. matkaohjelmassa tai muissa matkadokumenteissa) maininnut matkan toteuttamisen riippuvan osanottajamäärästä. Vaadittu osanottajamäärä voi koskea joko yksittäistä matkaa tai tiettyyn matkakohteeseen tehtävää matkasarjaa. Peruuttamisesta on ilmoitettava matkustajalle viimeistään:

 1. 20 päivää ennen matkan alkamista, jos matka kestää yli kuusi päivää
 2. 7 päivää ennen matkan alkamista, jos matka kestää kahdesta kuuteen päivään
 3. 48 tuntia ennen matkan alkamista, jos matka kestää alle kaksi päivää.

b) matkanjärjestäjän mahdollisuudet toteuttaa matka sovitulla tavalla ovat sopimuksen tekemisen jälkeen olennaisesti vaikeutuneet matkakohteessa tai sen läheisyydessä ilmenneiden sotatoimien, muiden vakavien turvallisuusongelmien, kuten terrorismin, luonnonkatastrofien, kuten tulvien, maanjäristysten tai sääolosuhteiden, lakon, merkittävien ihmisten terveyteen vaikuttavien riskien, kuten vakavan taudin esiintymisen matkakohteessa tai vastaavan tilanteen takia taikka jos matkaa ei muusta odottamattomasta syystä voida toteuttaa vaarantamatta matkustajan henkeä tai terveyttä. Myös keskeisten palvelujen, kuten sähkön tai veden saannin keskeytyminen matkakohteessa esimerkiksi luonnonmullistuksen tai lakon vuoksi voivat olla kyseisiä syitä.

Peruuttamisesta on ilmoitettava matkustajalle niin pian kuin mahdollista.

10.2. Jos kohdassa 10. 1.b. mainittu tilanne syntyy matkan aikana, matkanjärjestäjällä on oikeus keskeyttää matka ja tehdä matkaohjelmaan muita välttämättömiä muutoksia. Matkanjärjestäjän on viivytyksettä matkan jälkeen palautettava matkustajalle saamatta jääneitä palveluksia vastaava osa matkan hinnasta.

10.3. Peruutettuaan matkan matkanjärjestäjän on palautettava matkustajan maksusuoritukset viimeistään 14 päivän kuluessa siitä, kun sopimus on peruutettu.

11. Matkanjärjestäjän oikeus purkaa sopimus

Matkanjärjestäjällä on oikeus purkaa sopimus, jos matkustaja ei ole maksanut matkan hintaa tai sen osaa viimeistään sovittuna maksupäivänä. Edellytyksenä matkanjärjestäjän oikeudelle purkaa sopimus on, että matkustaja on saanut kohtuullisen maksuajan. Asiakirjassa, jossa maksuaika mainitaan, on kerrottava matkanjärjestäjän oikeudesta purkaa sopimus maksun laiminlyönnin takia.

12. Virhe ja virheilmoitus

12.1. Matkanjärjestäjän suorituksessa on virhe, jos

a) matka ei palveluksiltaan tai muilta järjestelyiltään vastaa sitä, mitä on sovittu tai voidaan katsoa sovitun, tai

b) matkanjärjestäjä on laiminlyönyt antaa matkustajalle matkapalveluyhdistelmistä annetun lain edellyttämiä tietoja matkaan sovellettavista ehdoista, matkan sisällöstä, tarvittavista matkustusasiakirjoista, matkaa koskevista terveysmääräyksistä, kuljetusyhteyksistä aikatauluineen sekä muita matkustajalle tarpeellisia tietoja, kuten ohjeita matkan aikana mahdollisesti sattuvan sairastumisen, onnettomuuden tai muun vastaavan tapahtuman varalta ja tämän voidaan olettaa vaikuttaneen matkustajan päätöksentekoon, tai

c) matkanjärjestäjä on laiminlyönyt kohdan 2.5. mukaisen avustamisvelvollisuutensa.

12.2. Matkustajan tulee varautua kohtuulliseen kuljetusaikataulun muutokseen. Virheenä ei pidetä kuljetusaikataulun muutosta, jos sen seurauksena matkakohteessa oloaika lyhenee tai pitenee vähintään 2 mutta alle 5 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 4 tuntia, 5 – 8 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 5 tuntia ja yli 8 vuorokautta kestävällä matkalla enintään 8 tuntia. Jos matkan kesto alittaa 2 vuorokautta, virheen arviointi tehdään tapauskohtaisesti.

12.3. Kyseessä ei ole virhe, jos matkustaja ei käytä matkaan sisältyvää kuljetusta tai muita palveluja tai käyttää niitä vain osittain.

Matkustajalla ei ole oikeutta saada hinnanalennusta käyttämättä jättämistään palveluista.

12.4. Virheilmoitus

Matkustaja ei saa vedota virheeseen matkan jälkeen, ellei hän ilmoita virheestä matkanjärjestäjälle tai matkanvälittäjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Virheestä, joka voidaan korjata matkan aikana, on ilmoitettava matkanjärjestäjälle tai -välittäjälle niin pian kuin mahdollista.

Ellei virheen välitön korjaaminen ole tarpeen, matkustajan on asetettava kohtuullinen aika virheen korjaamiselle. Kohtuullista aikaa arvioitaessa tulee ottaa huomioon matkan kesto, kohde ja muut matkan luonteeseen liittyvät seikat.

Edellä mainittu ei kuitenkaan estä matkustajaa vetoamasta virheeseen, jos matkanjärjestäjä tai muu elinkeinonharjoittaja, jota matkanjärjestäjä on käyttänyt apunaan sopimuksen täyttämisessä, on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti.

Virheilmoitus on tehtävä loman aikana seuraavasti:
– Easyloman matkoissa
* ensisijaisesti Easyloman päivystysnumeroon, joka on ilmoitettu matkadokumenteissa
* toissijaisesti Easyloman toimistoon puhelimitse tai sähköpostilla

– Matkapörssin matkoissa Matkapörssille
* verkkosivujen chat/viesti-palvelun kautta
* sähköpostilla myynti@matkaporssi.fi
* toimistoon aukioloaikoina puhelimitse

13. Virheen korjaus

13.1. Matkanjärjestäjän on korjattava virhe välittömästi tai, jos välitön korjaus ei ole tarpeen, matkustajan asettamassa kohtuullisessa määräajassa ja siten, ettei matkustajalle aiheudu siitä kustannuksia tai olennaista haittaa. Kohtuullista määräaikaa virheen korjaamiselle määriteltäessä otetaan huomioon virheen laatu ja sen merkitys matkustajalle sekä matkanjärjestäjän mahdollisuudet korjata virhe.

Matkustajalla voi korjaamisesta huolimatta olla oikeus kohdan 15. mukaiseen hinnanalennukseen virheen kestoajalta sekä kohdan 16. mukaiseen vahingonkorvaukseen.

13.2. Matkanjärjestäjä ei ole velvollinen korjaamaan suorituksessaan olevaa virhettä, jos virheen korjaaminen on mahdotonta tai se aiheuttaa matkanjärjestäjälle kohtuuttomia kustannuksia. Kustannusten kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon virheen suuruus ja kyseisten matkapalvelujen arvo.

Jos matkanjärjestäjä ilmoittaa, ettei korjaa virhettä, tai jos korjausta ei suoriteta välittömästi silloin, kun se olisi välttämätöntä tai matkustajan asettamassa kohtuullisessa määräajassa, matkustaja voi tehdä sen itse. Matkustajalla on tällöin oikeus saada korvaus virheen korjauksesta aiheutuneista kustannuksista.

Jos matkustaja itse korjaa matkanjärjestäjän suorituksessa olevan virheen, matkanjärjestäjä ei ole velvollinen korvaamaan tästä matkustajalle aiheutuneita kustannuksia, mikäli virheen korjaamisesta aiheutuneet kustannukset ovat kohtuuttomat. Matkanjärjestäjän käyttäessä tämän kohdan mukaista kieltäytymisoikeuttaan matkustajalla on oikeus kohtien 15. ja 16. mukaiseen hinnanalennukseen ja vahingonkorvaukseen.

14. Vaihtoehtoisten palvelujen tarjoaminen matkan aikana

Jos merkittävää osaa matkapalveluista ei voida matkan aikana suorittaa sovitun mukaisesti, on matkanjärjestäjän tarjottava ilman matkustajalle aiheutuvia lisäkustannuksia matkapaketin jatkamiseksi soveltuvat vaihtoehtoiset järjestelyt, jotka ovat mahdollisuuksien mukaan laadultaan vähintään samantasoiset kuin sovitut matkapalvelut. Velvollisuus tarjota vaihtoehtoisia järjestelyjä koskee myös tapauksia, joissa matkustajan paluu matkan lähtöpaikalle ei toteudu sovitulla tavalla.

Matkanjärjestäjän on myönnettävä matkustajalle asianmukainen hinnanalennus, jos vaihtoehtoiset järjestelyt sisältävä matkapaketti on laadultaan heikompi kuin matkapakettisopimuksen mukainen paketti.

Matkustaja saa kieltäytyä tarjotuista vaihtoehtoisista järjestelyistä, jos ne eivät ole verrattavissa matkapakettisopimuksessa sovittuun tai jos tarjottu hinnanalennus ei vastaa virheen merkitystä. Jos matkustaja kieltäytyy perustellusti vaihtoehtoisista järjestelyistä tai jos sellaisia ei ole mahdollista tarjota, matkustajalla on oikeus asianmukaiseen hinnanalennukseen ja vahingonkorvaukseen siinäkin tapauksessa, että hän ei pura sopimusta. Jos matkapakettiin sisältyy matkustajan kuljetus, matkanjärjestäjän on järjestettävä ilman aiheetonta viivytystä matkustajalle sopimusta vastaava paluukuljetus ilman, että siitä aiheutuu matkustajalle lisäkustannuksia.

Jos matkustaja ilman edellä mainittuja hyväksyttäviä perusteita kieltäytyy tarjotuista vaihtoehtoisista järjestelyistä, hänellä ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen tai hinnanalennukseen.

15. Hinnanalennus

Jos virhettä ei ole korjattu viivytyksettä matkanjärjestäjän kustannuksella tai jos virhe ei ole korjattavissa, matkustajalla on oikeus virheen merkitystä vastaavaan hinnanalennukseen, ellei matkanjärjestäjä osoita, että virhe johtuu matkustajasta.

Oikeutta hinnanalennukseen ei kuitenkaan ole, jos virhe on merkitykseltään vähäinen suhteessa koko sopimukseen. Hinnanalennusta laskettaessa lähtökohtana on matkapaketin kokonaishinta, eikä virheen sisältäneen yksittäisen matkapalvelun hinta. Virheen merkitystä arvioitaessa voidaan ottaa huomioon myös matkustajan yksilölliset tarpeet ja erityiset toiveet sopimusta tehtäessä.

16. Vahingonkorvaus

16.1. Matkustajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka matkanjärjestäjän suorituksessa oleva virhe on hänelle aiheuttanut. Matkanjärjestäjän on suoritettava korvaus matkustajalle ilman aiheetonta viivytystä.

Matkustajalla ei kuitenkaan ole oikeutta korvaukseen, jos matkanjärjestäjä osoittaa, että

 1. virhe johtuu matkustajasta;
 2. virhe johtuu kolmansista osapuolista, joilla ei ole yhteyttä matkapalvelujen tarjoamiseen, eikä se olisi kohtuullisesti ollut ennakoitavissa tai estettävissä
 3. virhe johtuu 16.9. kohdassa tarkoitetuista ylivoimaisista tilanteista.

16.2. Korvattavia vahinkoja ovat esimerkiksi virheestä matkustajalle aiheutuneet ylimääräiset menot ja hyödyttömiksi käyneet menot sekä kotiinpaluun viivästymisen yhteydessä syntynyt ansionmenetys, yöpymisen järjestämisestä aiheutuneet ylimääräiset kulut sekä loma- tai matkanautinnon menettäminen. Viimeksi mainittu edellyttää matkapalvelujen suorittamisessa ilmennyttä merkittävää virhettä.

16.3. Matkustajalla on matkatavaroiden kuljetuksen viivästymisestä johtuvasta tavaroiden käytön estymisestä oikeus korvaukseen, jos siitä viivästyksen kesto ja muut seikat huomioon ottaen on katsottava aiheutuneen haittaa matkustajalle.

Matkustajan tulee tehdä vahinkoilmoitus (PIR, Property Irregularity Report) matkatavaran viivästymisestä tai vahingoittumisesta heti, ennen lentoasemalta poistumistaan. Se on mahdollisen korvauksen saamisen edellytys. Montrealin yleissopimuksen nojalla korvauksen enimmäismäärä on rajoitettu.

16.4. Matkustajan on pyrittävä rajoittamaan vahingon määrää parhaansa mukaan. Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingosta, joka on aiheutunut matkustajan omasta tuottamuksesta.

16.5. Ilma-, meri-, tai rautatiekuljetuksen aikana tapahtuneen vahingon osalta vahingonkorvaus määräytyy niiden säännösten tai sopimusten perusteella, joita alihankkijana toimiva kuljetusyhtiö soveltaa omassa toiminnassaan. Matkanjärjestäjän korvausvastuuseen kuljetukseen liittyvästä vahingosta sovelletaan mitä kyseisestä kuljetuksesta säädetään merilaissa (674/1994) tai merten matkustajaliikenteen harjoittajan vastuusta onnettomuustapauksessa annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 392/2009, kuljetuksesta ilma-aluksessa annetussa laissa (289/1937), ilmakuljetussopimuslaissa (45/1977), ilmakuljetuslaissa (387/1986), rautatiekuljetuslaissa (1119/2000), matkustajien ja heidän matkatavaroidensa ilmakuljetusta koskevasta lentoliikenteen harjoittajien korvausvastuusta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2027/97 taikka siitä määrätään kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevassa yleissopimuksessa (COTIF; SopS 5/1985), eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä tehdyssä yleissopimuksessa (SopS 76/2004), matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse vuonna 1974 tehdyn Ateenan yleissopimuksen vuoden 2002 pöytäkirjassa (SopS 70/2017).

16.6. Matkustajalle myönnettävä vahingonkorvaus määräytyy syntyneen vahingon suuruuden perusteella, mutta se ei voi koskaan olla enempää kuin kolme kertaa matkan hinta. Tämä vastuunrajoitus ei koske kuitenkaan henkilövahinkoa eikä tahallaan tai huolimattomuudesta aiheutettua muuta vahinkoa.

16.7. Saadakseen korvausta matkustajan on näytettävä, että matkanjärjestäjän suorituksessa on virhe ja että hänelle aiheutunut vahinko on syy-yhteydessä kyseiseen virheeseen. Korvauksen vaatijalla on myös näyttötaakka vahingon määrästä.

16.8. Matkustajan vahingonkorvausvelvollisuuteen suhteessa matkanjärjestäjään sovelletaan kohtaa 2.6.3.

16.9. Ylivoimaiset tilanteet (väistämättömät ja poikkeukselliset olosuhteet)
Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu väistämättömistä ja poikkeuksellisista olosuhteista, ja jotka ovat matkanjärjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja joiden seurauksia ei olisi voitu välttää, vaikka kaikki kohtuulliset toimenpiteet olisi toteutettu. Näitä väistämättömiä ja poikkeuksellisia olosuhteita voivat olla esimerkiksi viranomaismääräykset, ilmatilarajoitukset, sotatoimet, muut vakavat turvallisuusongelmat, kuten terrorismi, vakavat levottomuudet, merkittävät riskit ihmisten terveydelle kuten vakavan taudin esiintyminen matkakohteessa tai luonnonkatastrofit, kuten tulvat, maanjäristykset tai sääolosuhteet, jotka tekevät mahdottomaksi matkapakettisopimuksessa määritetyn turvallisen matkustamisen kohteeseen tai jotka muuten vaikuttavat merkittävästi matkan toteuttamiseen sovitulla tavalla. Myös keskeisten palvelujen, kuten sähkön tai veden saannin keskeytyminen esimerkiksi luonnonmullistuksen tai lakon vuoksi voivat olla kyseisiä syitä.

16.10. Jos matkustajan paluuta ei ole väistämättömien ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi mahdollista toteuttaa sovitun mukaisesti, matkanjärjestäjä vastaa tarvittavasta, mahdollisuuksien mukaan matkapakettisopimusta vastaavasta majoituksesta aiheutuvista kustannuksista enintään kolmelta yöltä, ellei kuljetusyhtiö tätä tee. Jos matkustajalla on paluukuljetukseen sovellettavan matkustajien oikeuksia koskevan Euroopan unionin lainsäädännön mukaan oikeus majoitukseen pidemmältä ajalta, sovelletaan tätä lain säädäntöä.

Matkanjärjestäjä ei saa vedota väistämättömiin ja poikkeuksellisiin olosuhteisiin vastuunsa rajoittamiseksi paluukuljetuksen viivästyessä, jos asianomainen kuljetuspalvelun tarjoaja ei saa vedota tällaisiin olosuhteisiin sovellettavan Euroopan unionin lainsäädännön nojalla.

Edellä mainittu kustannusvastuun rajoitus ei koske liikuntarajoitteista matkustajaa tai hänen saattajaansa, raskaana olevaa naista, ilman saattajaa matkustavaa alaikäistä eikä erityistä lääkinnällistä apua tarvitsevaa henkilöä, jos matkanjärjestäjälle on ilmoitettu viimeistään 48 tuntia ennen matkan alkua henkilön erityistarpeesta huolenpitoon.

17. Varausvirheet

Matkanjärjestäjän on korvattava ilman aiheetonta viivytystä matkustajalle vahinko, joka aiheutuu sen käyttämässä varausjärjestelmässä olevasta teknisestä puutteesta tai varausmenettelyn kuluessa tehdystä virheestä.

Matkustajalla ei ole oikeutta korvaukseen, jos varausvirhe johtuu matkustajasta tai kohdassa 16.9. tarkoitetuista väistämättömistä ja poikkeuksellisista olosuhteista.

Varausvirhe voi johtua matkustajasta esimerkiksi silloin, kun hän antaa elinkeinonharjoittajalle virheellisen tai puutteellisen matkustajaa tai matkaa koskevan tiedon. Matkustajan kuuluu myös normaalin huolellisuusvelvoitteen mukaisesti tarkistaa saamansa asiakirjat, kuten varausvahvistus, ja ilmoittaa havaitsemistaan puutteista tai virheistä matkanjärjestäjälle tai matkanvälittäjälle niin pian kuin mahdollista. Jos hän laiminlyö tarkistusvelvollisuutensa ja tästä aiheutuu hänelle vahinkoa, hänen myötävaikutuksensa voidaan ottaa huomioon määritettäessä hänelle maksettavaa vahingonkorvausta.

18. Muun lainsäädännön nojalla saadun korvauksen vähentäminen

Jos matkustajalle on myönnetty hinnanalennusta tai vahingonkorvausta matkustajien oikeuksia koskevan Euroopan unionin lainsäädännön tai kansainvälisten yleissopimusten nojalla, korvauksen määrä on vähennettävä näiden ehtojen nojalla myönnettävästä vastaavasta korvauksesta.

Matkustaja on velvollinen ilmoittamaan muilta tahoilta saamistaan matkapaketin virheeseen liittyvistä hyvityksistä matkanjärjestäjälle tai -välittäjälle.

19. Korvausvaatimukset

19.1. Virhettä koskevan huomautuksen tekemisestä matkanjärjestäjälle määrätään kohdassa 12.

19.2. Korvausvaatimukset on esitettävä matkanjärjestäjälle kirjallisesti kohtuullisessa ajassa.

Virheilmoitus on tehtävä loman aikana seuraavasti:
– Easyloman matkoissa
* ensisijaisesti Easyloman päivystysnumeroon, joka on ilmoitettu matkadokumenteissa
* toissijaisesti Easyloman toimistoon puhelimitse tai sähköpostilla

– Matkapörssin matkoissa Matkapörssille
* verkkosivujen chat/viesti-palvelun kautta
* sähköpostilla myynti@matkaporssi.fi
* toimistoon aukioloaikoina puhelimitse

Mikäli asian ratkaiseminen loman aikana ei tyydytä, tulee reklamaatio korvausvaatimuksineen tehdä kirjallisesti Lakeuden Matkoille joko postitse osoitteeseen Lakeuden Matkat Oy, Takomokuja 1, 90440 Kempele tai
sähköpostilla asiakaspalvelu@easyloma.fi / myynti@matkaporssi.fi

20. Riita-asiat

Jos matkapakettisopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (kuluttajaneuvonta.fi). Matkustaja voi saattaa riita-asian myös kotipaikkansa käräjäoikeuden käsiteltäväksi.


Hotellivarausten ehdot

Hotellivarauksien osalta Lakeuden Matkat tarjoaa useimmiten erityishintaisia tarjouksia. Tämän vuoksi pelkissä hotellivarauksissa ei yleensä ole peruutusmahdollisuutta tai takaisinmaksu on hyvin rajoitettua peruutustapauksessa.

Varauksen yhteydessä ilmenee, sisältyykö aterioita kuten aamiainen majoituksen hintaan. Mahdolliset kuljetukset lentokentän ja hotellin välillä sekä paikalliset turisti- ja kaupunkiverot eivät sisälly hintaan.
Sivustoilla näkyvät tiedot ovat peräisin majoituspalvelujen tuottajilta. Sivustolla näkyvät kuvat hotellista ovat yleisluontoisia, eivätkä välttämättä esitä varattua huonetta. Lakeuden Matkat ei vastaa mahdollisista kuvissa ja teksteissä olevista virheistä tai majoituspalvelujen tuottajien antamien tietojen muuttumisesta. Lakeuden Matkat suosittelee, että matkustaja muodostaa itse käsityksen hotellin tasosta ja sen soveltuvuudesta matkustajan tarpeisiin. Hotellin tähtiluokitus arvioidaan kokonaisuutena palvelujen ja tilojen perusteella. Annettu tähtiluokitus perustuu paikalliseen tai kansainväliseen arvioon, joka kriteereiltään ja laatuvaatimuksiltaan voi poiketa suomalaisten tottumuksista.


Vastuullinen matkanjärjestäjä:
Lakeuden Matkat Oy (Y-tunnus: 0668156-4), Takomokuja 1, 90440 Kempele, puh. 08-5647 400
Yhteystiedot ja aukioloajat: www.easyloma.fi ja www.matkaporssi.fi

Lakeuden Matkat Oy on asettanut matkapalveluyhdistelmien tarjoajista annetussa laissa (921/2017) tarkoitetun, Kilpailu- ja kuluttajavirastossa hyväksytyn vakuuden.

Tietosuoja

Tätä matkaa varten annettuja henkilötietoja siirretään matkan suorittamisen ja varaamisen kannalta oleellisille yhteistyökumppaneille ja viranomaisille sekä EU/ETA -maihin että niiden ulkopuolisille alueille. Tietojen käsittelyssä sovelletaan EU:n tietosuojalain periaatteita. Lue Tietosuojailmoitus täältä.

Palveluhinnasto

Yleisten valmismatkaehtojen kohtien 4.1 ja 5.1 mukaisista peruutuksista ja muutoksista peritään toimistokuluina 100 euroa/henkilö.

Matkustajalla on Yleisten valmismatkaehtojen kohdan 8.2. mukaan, oikeus muuttaa varauksessa olevia matkustajatietoja tai luovuttaa sopimukseen perustuvat oikeutensa henkilölle, joka täyttää mahdollisesti asetetut matkalle osallistumista koskevat ehdot. Matkanjärjestäjällä on oikeus periä kohtuullinen korvaus luovutuksesta tai tietojen muutoksesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä.

Nimenmuutoskulu (lentoyhtiön mahdollisesti perimien kulujen lisäksi):
Yli 45 vrk ennen lähtöä: 50 €/henkilö, paitsi 7 vrk kuluessa varauksesta maksuton.
Alle tai tasan 45 vrk ennen lähtöä: 50 €/henkilö.

Jos varauksella oleva nimi on kirjoitettu väärin se on korjattava. Tästä peritään maksu.
Nimenkorjauskulu (lentoyhtiön mahdollisesti perimien kulujen lisäksi):
Yli 45 vrk ennen lähtöä: 30 €/henkilö, paitsi 7 vrk kuluessa varauksesta maksuton.
Alle tai tasan 45 vrk ennen lähtöä: 30 €/henkilö.

Nimenmuutos-/korjauskulu ei koske 0-2 vuotiasta (=sylilasta), paitsi lentoyhtiön mahdollisesti perimä kulu.

Takaisinmaksukulut:
Lentolippujen tai verojen takaisinmaksu peruutustapauksessa: takaisinmaksukulu 60 EUR.
Hotelli- ja muiden kuin lentolippuvarausten tai verojen takaisinmaksu peruutustapauksessa: takaisinmaksukulu 60 EUR.
Jos palautettava summa on alle 60 EUR, palautusta ei suoriteta.

SIIRRY SIVUN ALKUUN


TIETOSUOJA

TIETOSUOJAILMOITUS
HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Turvaamme henkilötietosi.

Matkavarauksen yhteydessä keräämme sinulta tietoja, joiden avulla voimme varmistaa tilaamasi palvelun laadukkaan toteuttamisen. On siis hyödyllistä myös sinulle, että jaamme nämä tiedot (vain) välttämättömien yhteistyökumppaneidemme (kuten lentoyhtiöt, hotelliyhtiöt, kuljetusyhtiöt) kanssa. Tallennamme tiedot myös järjestelmäämme. Tietoja käytämme asiakaspalvelun nopeuden ja laadun varmistamiseksi matkavarauksen yhteydessä, ennen matkaa, matkan aikana sekä matkan jälkeen.

Lakeuden Matkat Oy:n (myöhemmin Lakeuden Matkat) tietosuojaselosteen tarkoituksena on antaa tietoa sinulle siitä, miten henkilötietojasi käsitellään. Käsittelemme henkilötietosi EU:n uuden tietosuoja-asetuksen mukaisesti ja henkilötietosi ovat turvassa.

Kun varaat matkan Lakeuden Matkoilta, suostut siihen, että tallennamme henkilötietosi ja matkustushistoriasi asiakastietojärjestelmäämme ja tietojasi voidaan käyttää tarvittaviin yhteydenottoihin ja palveluun, sekä markkinointi- ja sisäiseen markkinointitutkimustarkoituksiin. Henkilötietosi kuitenkin kuuluvat sinulle, joten voit halutessasi perua suostumuksesi olemalla meihin yhteydessä myynti@matkaporssi.fi tai puhelimitse 0207-497380.

Merkittävät muutokset henkilötietojen käsittelyssä päivitämme verkkosivuillemme aina tarvittaessa.

REKISTERINPITÄJÄ

Lakeuden Matkat Oy
Y-tunnus 0668156-4
Takomokuja 1
90440 Kempele

Lakeuden Matkat Oy on sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Rekisteriselosteet ovat Lakeuden Matkat Oy sähköisen uutiskirjeen tilaajarekisteri, Lakeuden Matkat Oy:n asiakasrekisteri sekä Lakeuden Matkat Oy varaustietokanta. Rekisteriselosteissa esiteltyjä henkilötietoja voidaan käsitellä Lakeuden Matkat Oy:ssä henkilötietolain mukaisesti.

Tutustu tietosuojailmoitukseen

Tietosuojailmoituksestamme voit lukea mm. seuraavat asiat:

• Mitä henkilötietoja keräämme ja miksi
• Minkälaisissa tapauksissa jaamme henkilötietosi muiden yhteistyökumppanien kanssa.
• Henkilötietojesi ylläpitämisen kesto
• Minkälaisia oikeuksia sinulla on omiin henkilötietoihisi

Henkilötietojen kerääminen ja käyttötarkoitus

Kun ostat meiltä edustajamme tai jälleenmyyjämme kautta tai verkossa

Matkavarauksen yhteydessä keräämme sinulta tietoja, joiden avulla voimme varmistaa tilaamasi palvelun laadukkaan toteuttamisen. Mikäli matkavarauksella on lapsia, tarvittavat tiedot kerätään myös lapsista. Kerätyt tiedot näet alta (kaikkia tietoja ei kaikissa tapauksissa kerätä):

Keräämme ja käsittelemme tarvittavia perustietoja, kuten:

 • nimiä, syntymäaikoja, sukupuolitietoja, matkustajatyyppitietoja (aikuinen, lapsi, vauva) ja siviilisäätytietoja.

Keräämme ja käsittelemme myös tarvittavia yhteystietoja, kuten:

 • osoitteita, puhelinnumeroita, sähköpostiosoitteita ja tietyissä tapauksissa käsittelemme myös yritystietoja, laskutusosoitteita ja maakuljetusosoitteita laukuille. Käsiteltävät henkilötiedot voivat liittyä matkustavaan henkilöön, varauksen tehneeseen henkilöön, lailliseen huoltajaan tai huollettavaan.

Kerämme ja käsittelemme myös matkaasi liittyviä tietoja, kuten:

 • varaus- ja lentolipputietoja (varausnumero, lennon numero, lennon tiedot), hintatiedot, lisäpalvelutiedot (esim. varatut istumapaikat), tarpeellisia lääketieteellisiä tietoja tai tietoja liittyen ruokavalioon, liikuntarajoitteeseen tai muihin rajoitteisiin.
 • tietoja ostoksistasi, esim. mitä, milloin ja mistä ostit ja maksutavan sekä luottokortti- tai muut maksutiedot.
 • tietoja selauskäyttäytymisestäsi internetsivustoillamme.
 • tietoja milloin olet klikannut jotakin mainostamme (mukaan lukien muiden organisaatioiden verkkosivustoilla näkyvät mainoksemme).
 • tietoja sähköisten palveluidemme käytöstä (ml. tieto käyttöjärjestelmästä, IP-osoite, verkkotunnistetiedot ja selaintiedot).
 • tietoja sosiaalisista mieltymyksistä, kiinnostuksenkohteista ja harrastuksista.

Suostumukseesi perustuva käyttö

Kun tilaat meiltä uutiskirjeemme, keräämme sinulta sähköpostiosoitteesi sekä mieluisimman lentokentän. Nämä tiedot tarvitsemme haluamasi uutiskirjeen lähettämiseksi.

Asiakaspalvelutapaukset

Kun olet meihin yhteydessä sähköpostitse, puhelimitse tai muulla tavalla, tarvitsemme nämä yhteystietosi ja antamasi tiedot (kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero, nimi, varausnumero), jotta voimme palvella sinua tapauksen loppuun asti.

Sisäiset markkinointitutkimustarkoitukset

Voimme käyttää kaikkia varaustietoja palveluidemme parantamiseen ja tilastointiin. Tällaisissa tapauksissa tietoja käsitellään anonyymisti tietojoukkona, eikä matkustajia tunnisteta yksitellen.

Tietojen säilyttäminen

Tietojasi säilytämme vain niin kauan kuin on välttämätöntä. Henkilötietojasi käytetään ainoastaan tietosuojailmoituksemme mukaisesti vaatimusten mukaisesti, jonka jälkeen tietosi poistetaan. Huomaathan kuitenkin, että samoja tietoja voi olla säilytettynä yhtä aikaa eri paikoissa, koska niillä voi olla eri käyttötarkoituksia. Esimerkiksi tilastointiin käytettävät henkilötiedot voidaan kuitenkin anonymisoida sitten, kun tietoja ei tarvitse säilyttää enää muihin (kuten asiakaspalvelu-) tarkoituksiin. Säilytämme uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä antamasi tiedot niin kauan, kunnes haluat poistua tilauslistalta. Voit perua uutiskirjeen tilaamisen milloin tahansa erikseen pyytämällä, tai jokaisen uutiskirjeen yhteydessä toimitetun linkin avulla.

Henkilötietojen jakaminen

Voidaksemme palvella sinua mahdollisimman hyvin, ja toteuttaaksemme varatun matkan, meidän on jaettava varauksen yhteydessä antamiasi henkilötietoja yhteistyökumppanien kanssa. Näitä ova lentoyhtiöt, hotellit, kuljetusyritykset ja IT-kumppanimme. Jaamme näille alihankkijoille ja yhteistyökumppaneille vain tarvittavat tiedot. Alihankkijamme ja yhteistyökumppanimme tarvitsevat ja käyttävät tietoja tarjotakseen varaamiasi palveluita sinulle ja meille. Heillä on pääsy vain ja ainoastaan tarvittaviin henkilötietoihin. Kumppanit, keiden kanssa jaamme yhteistietojasi, tekevät meidän kanssa EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämän sopimuksen, jonka puitteissa heidän on toimittava.

Tietojasi ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Henkilötietojen suojaaminen

Henkilötietosi ovat tärkeitä sinulle ja meille, ja oikeudet henkilötietoihisi kuuluvat sinulle. Siksi pidämme kokonaisvaltaisesti tietosuojaamme yllä, ja henkilökuntamme tietämystä tietoturva-asioista pidetään vaadittavalla tasolla. Suojaamme henkilötietosi.

Oikeutesi

Oikeutesi on tietää kaikki tarvittava henkilötiedoistasi, joita kerätään ja käsitellään. Nämä on luettavissa tässä tietosuojailmoituksessa.

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi erillisellä pyynnöllä milloin tahansa.

Sinulla on oikeus pyytää meiltä kopio meillä olevista henkilötiedoistasi. Voit myös pyytää henkilötietojesi oikaisua, mikäli joku tieto osoittautuu virheelliseksi.

Päivitämme ja poistamme henkilötietosi, mikäli meillä ei ole mitään lainmukaisia perusteita säilyttää niitä.

Kaikki pyynnöt henkilötietoihisi liittyen voit tehdä veloituksetta, ja niihin vastataan yhden kuukauden kuluttua pyynnöstä.

Tämä sivu on päivitetty 12.12.2019.